I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,  a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie HYGGIE plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu HYGGIE, dlatego Użytkownik, który akceptuje Regulamin Serwisu HYGGIE podczas procesu rejestracji zgadza się również na poniższe zasady.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu HYGGIE jest Grzegorz Szeluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYGGIE Grzegorz Szeluga, ul. Turmoncka 9/7, 03-254 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP 5242622340, REGON 521955359, zwany dalej  „Administratorem”.
 4. Kontakt do Administratora odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie hyggie.pl albo poprzez panel Użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane.
 5. Dane osobowe w Serwisie HYGGIE przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie zakładania konta oraz dokonania subskrypcji w celu wykonania umowy zawieranej z HYGGIE. Korzystanie z Serwisu HYGGIE jest dobrowolne, z tym, że niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Najmu Box-a skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Ponadto ze względu na  obowiązki ustawowe Administratora podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi  Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 7. W ramach korzystania z usług dostępnych w Serwisie HYGGIE (takich jak założenie konta i dokonanie subskrypcji) Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy), adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatności. Login i hasło są indywidualnie ustalane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta w Serwisie HYGGIE.

II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;  (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych wyżej.

III. CEL, PODSTAWA I CZASOKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie HYGGIE w następujących celach, podstawach i okresie przetwarzania:

 1. Obsługa Użytkownika, w tym zakładanie konta i zarządzanie kontem Użytkownika w celu zawarcia umowy najmu i jej realizacji oraz udostępnienia funkcji Serwisu

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane do momentu anulowania subskrypcji, nie mniej  jednak niektóre dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Użytkownika lub przez Administratora. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres  zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatności, login i hasło.

 1. Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO  (wykonanie umowy). Dane są przechowywane do momentu anulowania subskrypcji, nie mniej jednak  niektóre dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Użytkownika lub przez Administratora. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres do dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatności, login i hasło.

 1. Kontaktowanie się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczoną usługą i obsługą Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych zapytań, zgłoszeń, skarg i reklamacji w zakresie świadczonej usługi, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim przez panel Użytkownika lub przez e-mail Użytkownika

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO.  W przypadku, gdy zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy- przez czas trwania umowy, w przypadku gdy zapytanie lub zgłoszenie dotyczy funkcjonowania konta do czasu usunięcia konta, najpóźniej do upływu okresu dochodzenia roszczeń. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Komunikacja marketingowa

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).  Komunikacja odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgoda wymagana  przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgoda na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymagana przez Prawo telekomunikacje). Ponadto zgoda jest wymagana w celu  zapisania danych w plikach cookies. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Wszelkie udzielone zgody są dobrowolne i mogą zostać wycofane przez Użytkownika w dowolnym  momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych  prowadzonego przed wycofaniem zgody.

 1. Zapewnienie obsługi usług płatniczych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane do momentu anulowania subskrypcji, nie mniej jednak niektóre dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Użytkownika lub przez  Administratora. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu,  numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer karty płatności.

 1. Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw.  z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa  nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu  przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,  miejscowość).

 1. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez  Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.  Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane w celu wykonania analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkownika. Czas przetwarzania danych osobowych: przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, do momentu usunięcia przez Użytkownika plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych. Zakres przetwarzania danych osobowych: adres IP.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne  i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający odpowiednie  bezpieczeństwo  danych osobowych,  w  tym ochronę  przed niedozwolonym  lub niezgodnym  z  prawem przetwarzaniem  oraz  przypadkową utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Dane chronione są przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania przepisami prawa.  A mianowicie, uwzględniając cele przetwarzania, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,  danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. PRYWATNOŚĆ HASŁA

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada Użytkownik. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z panelu Użytkownika.
 2. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą, cyfrę i znak specjalny. Nie powinno się też powtarzać haseł, które są używane na innych serwisach internetowych Użytkownika.
 3. Hasło nie powinno być zapisywane w przeglądarce. Za każdym razem Użytkownik powinien się wylogować po zakończeniu używania Serwisu.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator Danych zleca wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją zamówienia podmiotom i osobom z nim współpracującym, np. dostarczanie Box-ów, obsługa poczty elektronicznej, analiza danych, obsługa płatności dokonywanych za pomocą kar płatniczych Użytkowników. Powyższe podmioty mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im czynności, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów i osób przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  Ponadto podmioty te i osoby są zobowiązani przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny  z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Administratur informuje, że dane osobowe Użytkowników Serwisu HYGGIE mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • dostawcom- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy realizującemu przesyłkę Box-a na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania  dostawy Produktów Użytkownikowi;
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie HYGGIE na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez  Użytkownika;
  • dostawcom usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, którzy umożliwiają Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej i świadczonych za jego pośrednictwem usług  (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy  technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
  • dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych, którzy zapewniają Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, doradztwo podatkowe, kancelaria prawna).  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu usługodawcy  działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
  • urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu spełnienia wymogów prawa i wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu HYGGIE.

W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione  podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.

VII. PROFILOWANIE

 1. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy. Mimo profilowania to Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z efektów profilowania.
 2. Celem profilowania w Serwisie jest automatyczna analiza lub prognoza zachowania Użytkownika na stronie Serwisu.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub  w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. W przypadku gdy profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające w podobny istotny sposób na Użytkownika, Administrator  będzie je przeprowadzał tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

VIII. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu HYGGIE w pamięci używanego urządzenia. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało  zapisane (służy do tego adres IP).
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Serwis HYGGIE w następujących celach:
  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
  2. dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 9. Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona w sposób jednoznaczny po „zaakceptowaniu” cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

IX. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • aktywność Użytkownika w Serwisie;
  • nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • informacja o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP.

X. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa związane  z przetwarzaniem jego danych osobowych w Serwisie HYGGIE:

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. Z uprawnień tych można skorzystać:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być  usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie osoba której dane osobowe dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobowe której dane dotyczą, do obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych: do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, np. dostawca narzędzi firm takich jak Google, MailChipm czy Facebook. W takim przypadku podmioty te  zobowiązane są do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub poprzez uczestnictwo w programie Tarcza Prywatności, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę danych osobowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu HYGGIE.
 2. Serwis HYGGIE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Brak akceptacji nowej Polityki prywatności uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Polityka prywatności wchodzi z dniem …………………