I.  DEFINICJE

Definicje stosowane w Regulaminie:

 1. „Serwis” – serwis internetowy wypożyczania zabawek i pomocy edukacyjnych dostępny pod adresem hyggie.pl którego właścicielem i administratorem jest Grzegorz Szeluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYGGIE Grzegorz Szeluga, ul. Turmoncka 9/7, 03-254 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP 5242622340, REGON 521955359 (dalej zwany HYGGIE)
 2. „Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu HYGGIE
 3. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, zawierająca z HYGGIE umowę najmu na podstawie, której wypożycza Box z zabawkami i pomocami edukacyjnymi za pośrednictwem Serwisu
 4. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z HYGGIE, w tym zawierająca umowę w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. „Box zabawkowy” (zwany dalej Box-em) – zestaw 5 produktów: zabawek i pomocy edukacyjnych, który jest przedmiotem umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem a HYGGIE za pośrednictwem Serwisu
 6. “Zabawka” – wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat, w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 1. “Pomoc edukacyjna” – wyrób nie będący “zabawką” w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek
 2. „Produkt” – element Box-a, zabawka lub pomoc edukacyjna
 3. „Konto” – dedykowana Użytkownikowi część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, w której gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje niezbędne do realizacji umowy
 4. „Rejestracja” – jednorazowa, dobrowolna i bezpłatna czynność polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza Rejestracji
 1. „Login” – unikalna nazwa Użytkownika podana przez niego w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przez Użytkownika podczas każdego logowania do Konta.
 2. „Umowa” („Umowa Najmu”) – umowa zawarta na odległość, za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy HYGGIE oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest najem Box-a
 3. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z HYGGIE umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Box
 4. „Subskrypcja” – zobowiązanie do dokonywania cyklicznej płatności za pomocą karty płatniczej
 5. “Okres rozliczeniowy” – okres składający się z 30 dni kalendarzowych
 6. “Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. „Polityka Prywatności” – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez HYGGIE w związku z funkcjonowaniem Serwisu
 8. „Karta Produktu” – wydrukowana i załączona do Box-u informacja z opisem Produktów, informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania Produktów, oznaczeniami Produktu z opakowania producenta zabawki i pomocy edukacyjnej, graficzne bądź słowne wyszczególnienie elementów, które zawiera dany Produkt, cena poszczególnych Produktów w zależności od stanu i okresu używania danej zabawki czy pomocy edukacyjnej.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz świadczącym za jej pośrednictwem Usługi jest HYGGIE Grzegorz Szeluga, ul. Turmoncka 9/7, 03-254 Warszawa, NIP 5242622340, REGON 521955359.
 2. Serwis HYGGIE umożliwia zawieranie Umów Najmu Box-ów składających się z 5 (pięciu) produktów: zabawek i pomocy edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku, w ramach wykupionej Subskrypcji.
 3. Zawarcie Umowy Najmu wymaga Rejestracji (założenia Konta Użytkownika), wykupienia subskrypcji i wyboru formy dostawy oraz opłacenia przesyłki Box-a.
 4. Zawarcie Umowy z HYGGIE za pośrednictwem Serwisu możliwe jest wyłącznie dla Konsumentów, do osobistego użytku, w celach niekomercyjnych.
 5. Produkty w Box-ach objętych Umową Najmu są nowe albo używane.
 6. Zabawki i pomoce edukacyjne są wybierane przez HYGGIE, w formie niespodzianek. Użytkownik nie ma możliwości wyboru Produktów.
 7. Box przed wysłaniem Użytkownikowi podlega procesowi czyszczenia i dezynfekcji.
 8. Od chwili odbioru Box-a do chwili zwrotu Box-a, Użytkownik jest odpowiedzialny względem HYGGIE z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Box-a lub poszczególnych Produktów znajdujących się w Box-ie.
 9. HYGGIE pozostaje wyłącznym właścicielem Box-a będących przedmiotem wypożyczenia.
 10. Użytkownicy mogą skontaktować się z HYGGIE zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej www.hyggie.pl
 11. HYGGIE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.
 1. Zamówienia są realizowane przez HYGGIE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.  WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Aby zawrzeć umowę najmu Box-a Użytkownik musi przejść wszystkie etapy procesu rejestracji, w tym zaakceptować zapisy niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu nie może korzystać z usług Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych, które podaje podczas rejestracji. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu HYGGIE.
 3. Użytkownik Serwisu (w tym zawierający Umowę Najmu), będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. HYGGIE zastrzega sobie prawo do zawieszenia subskrypcji, jeżeli poweźmie wiedzę, że Użytkownik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W takim przypadku HYGGIE zwróci się do Użytkownika o potwierdzenie dokonanej czynności prawnej przez ustanowionego dla Użytkownika kuratora. W braku potwierdzenia HYGGIE anuluje subskrypcję. Jeżeli Użytkownik nie ma zdolności do czynności prawnych HYGGIE ma prawo anulować subskrypcję.
 4. W celu skorzystania z Usług Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet z przeglądarką internetową.
 5. Konto w Serwisie jest kontem osobistym Użytkownika umożliwiającym dostęp do usługi przy użyciu danych logowania Użytkownika.
 6. HYGGIE zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemu i danych osobowych.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwo swojej nazwy Użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania na koncie Użytkownika. Jeżeli użytkownik zezwoli osobom trzecim na dostęp do swojego konta, niniejszy Regulamin a także wszelkie udzielone przez Użytkownika zgody będą miały również zastosowanie do ich dostępu i wykorzystaniu konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania HYGGIE o każdym nieautoryzowanym dostępie do konta Użytkownika.
 9. Wszelkie powiadomienia kierowane do Użytkownika przez Serwis mogą być przesyłane na panel Użytkownika lub pocztą elektroniczną na ostatni podany przez Użytkownika adres e-mail. Użytkownik zgadza się przekazywać i w razie potrzeby aktualizować na bieżąco wszystkie niezbędne do użytkowania serwisu informacje, w tym dane kontaktowe umożliwiające Serwisowi wysyłanie powiadomień.

IV.  REJESTRACJA

 1. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 2. W procesie rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Po dokonaniu rejestracji konta, Użytkownik zostanie poinformowany przy pomocy poczty elektronicznej o utworzeniu Konta.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zalogować się do konta poprzez Serwis, za pomocą loginu i ustalonego przez siebie hasła.
 5. Konto posiada następujące funkcjonalności: logowanie, sprawdzenie informacji dotyczących subskrypcji, szczegóły płatności cyklicznych, status zamówienia. Ponadto funkcjonalność Konta pozwala na zmianę danych karty płatniczej użytej do płatności, możliwość anulowania płatności cyklicznych, możliwość skontrolowania i edycji adresu dostawy oraz danych kontaktowych.
 6. Zmianę hasła można dokonać w panelu użytkownika po zalogowaniu się lub poprzez link wysłany na adres e-mail przypisany do konta.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła i loginu przed ich wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną. Wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w celu zapewnienia poprawności procesu dostawy, funkcjonowania płatności cyklicznych oraz dla celów podatkowych.

V.  WARUNKI SUBSKRYPCJI

 1. Subskrypcja obejmuje zaakceptowanie cyklicznego okresu rozliczeniowego.
 2. Serwis będzie regularnie pobierał opłatę za każdy okres rozliczeniowy korzystania z Box-a, wraz z kosztami przesyłki w dwie strony, o ile subskrypcja nie zostanie anulowana. Okres, od którego będzie liczony początek subskrypcji to dzień otrzymania przez Użytkownika pierwszego Box-a. Następnie opłata będzie pobierana automatycznie na początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
 3. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia i opłaceniu pierwszej płatności za wybraną Subskrypcję, otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia Box-a.
 4. Informacje dotyczące zakresu, warunków oraz kosztów usług oferowanych w ramach danej Subskrypcji są dostępne po zalogowaniu w panelu użytkownika. Wybór danego planu Subskrypcji oznacza zapoznanie się ze szczegółami oraz akceptację warunków Subskrypcji.
 5. Subskrypcje są opłacane wyłącznie za pomocą płatności cyklicznych realizowanych za pomocą operatora płatności.
 6. Po wybraniu planu Subskrypcji, Użytkownik dokonuje wyboru formy dostawy.
 7. Ceny Subskrypcji widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 8. Brak zaksięgowania płatności u operatora płatności w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. O anulowaniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. HYGGIE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub ofert specjalnych. Wyżej wymienione uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany.
 10. HYGGIE zastrzega sobie prawo zmiany cen ze skutkiem od nowego okresu rozliczeniowego. Wyżej wymienione uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 11. W przypadku zmiany cen Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z 30 dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika w panelu użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany cen może anulować subskrypcję, a anulowanie stanie się skuteczne z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 12. Jeżeli Użytkownik nie anuluje subskrypcji, po wejściu w życie zmiany i przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, subskrypcja Użytkownika zostanie odnowiona po cenie obowiązującej w dniu odnowienia, bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony Użytkownika, a Użytkownik upoważnia Serwis do obciążenia karty płatniczej Użytkownika kwotami wynikającymi z kosztów wybranego planu subskrypcji wraz z kosztami wysyłki w obie strony.
 13. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego po zalogowaniu w panelu użytkownika. Anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Serwis nie zwraca środków ani nie przyznaje żadnych rekompensat za częściowo wykorzystane okresy rozliczeniowe.

VI.  PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Użytkownika kwoty pieniężnej wynikającej z kosztów planu subskrypcji wraz kosztami wysyłki Box-a w dwie strony.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty z tytułu miesięcznych opłat za Subskrypcję. Jeżeli płatność z tytułu opłaty za Subskrypcję nie może być zrealizowana, w szczególności z uwagi na brak środków na karcie lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Subskrypcji, HYGGIE jest uprawnione do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu uzyskania możliwości pobrania należności z karty płatniczej Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualizowanie szczegółów płatności przez zmianę danych w panelu użytkownika.
 4. Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy w toku składania zamówienia subskrypcji, które są widoczne dla Użytkownika przed dokonaniem płatności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Serwis według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, po powiadomieniu Użytkownika drogą elektroniczną lup poprzez panel użytkownika zawiesi lub zakończy subskrypcję, jeśli uzna że Użytkownik korzysta z subskrypcji z istotnym naruszeniem Regulaminu, umowy, obowiązujących przepisów prawa lub niezgodnie z przeznaczeniem. Po takim zawieszeniu lub zakończeniu subskrypcji Użytkownikowi nie należy się zwrot środków za bieżący okres rozliczeniowy. Ponadto Serwis może zawiesić dostęp do konta z uzasadnionych przyczyn, po powiadomieniu Użytkownika drogą elektroniczną. Do uzasadnionych przyczyn należą m. in. żądanie organów ścigania, dostęp do konta Użytkownika został uzyskany w sposób nieuczciwy, używanie konta Użytkownika w celu popełnienia oszustwa lub do innych celów niż jego przeznaczenie.

VII.  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. HYGGIE przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności przez HYGGIE.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Maksymalny czas od przyjęcia do realizacji do wydania Box-a Dostawcy wynosi 3 dni robocze, dla zdecydowanej większości przypadków wynosi 1 dzień roboczy.
 3. Na czas dostarczenia Box-a do Użytkownika składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy) oraz czas dostawy Box-a przez Dostawcę.
 4. Deklarowany czas dostawy Box-a przez Dostawcę wynosi 2 dni robocze od momentu przekazania

Dostawcy przesyłki z Box-em przez HYGGIE.

 1. Dostępną formą dostawy zamówionego przez Użytkownika Box-a jest wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich, tj. za pośrednictwem In Post (kurier) lub do Paczkomatu. W przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z innej formy dostawy niż wyżej wymienione winien skontaktować się mailowo z Serwisem HYGGIE celem ustalenia formy dostawy i jej kosztów.
 2. Koszty dostawy i zwrotu Box-a do i od Użytkownika ponosi Użytkownik.
 3. Box dostarczany jest do Paczkomatu lub przez Kuriera na adres dostawy wskazany przy rejestracji konta bądź na inny adres (zmieniony) podany przez Użytkownika w procesie obsługi swojego konta lub mailowo na adres mailowy podany na stronie internetowej hyggie.pl. O każdej zmianie adresu dostawy Użytkownik zobowiązany jest poinformować Serwis HYGGIE przed wysłaniem Box-a do Użytkownika, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym uwzględnienie przez HYGGIE zmiany adresu dostawy Box-a.
 4. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail ze szczegółami nadanej przesyłki w tym z numerem przesyłki i nazwą Dostawcy.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Box-a dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.
 2. Nieodebranie przez Użytkownika przesyłki zawierającej Box, powoduje zwrot Box-a do HYGGIE, co jest równoznaczne z realizacją obowiązku subskrypcji w danym okresie rozliczeniowym. Użytkownik może ponownie zlecić wysłanie Box-a poprzez panel użytkownika na jego koszt w obie strony.
 3. W przypadku trudności w odebraniu przesyłki z Box-em Użytkownik zobowiązuje się do kontaktu bezpośrednio z Dostawcą.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, Użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany o nowym terminie realizacji zamówienia.
 5. HYGGIE nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu Box-a wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności związane z wprowadzeniem błędnego adresu dostawy przez Użytkownika lub brakiem poinformowania HYGGIE z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie adresu dostawy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki zawierającej zamówiony Box po jego doręczeniu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie HYGGIE oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy, potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.

VIII.  KORZYSTANIE Z BOX-A. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Box-a zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem oznaczeń bezpieczeństwa zamieszczonych na Kartach Produktów.
 2. Wszystkie “zabawki” znajdujące się w Box-ie spełniają normy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Podmiotem odpowiedzialnym za spełnienie norm bezpieczeństwa przez zabawkę jest wyłącznie producent.
 3. Pomoc edukacyjna wchodząca w skład Box-a nie jest “zabawką” w rozumieniu normy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. W związku z powyższym pomoc edukacyjna może nie posiadać wystawionej przez producenta deklaracji zgodności ani znaku CE. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo osoby używającej pomocy edukacyjnej jest wyłącznie dorosła osoba sprawująca nadzór nad osobą używającą pomocy edukacyjnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia obecności osoby dorosłej podczas używania Produktów z Box-a. HYGGIE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i fizyczne powstałe w wyniku użytkowania Produktów wchodzących w skład Box-a. Wszystkie zabawki i pomoce edukacyjne załączone do Box-a przeznaczone są do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do kontrolowania na bieżąco stanu technicznego Box-a ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od normy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci korzystających z Produktów wchodzących w skład Box-a.
 6. W sytuacji zauważenia w Produkcie odchyleń od normy zagrażających bezpieczeństwu dzieci korzystających z Produktów, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia Produktów przed dostępem dzieci oraz do kontaktu mailowego z HYGGIE.

IX.  ZAMIANA BOX-A

Użytkownik, po otrzymaniu Box-a, nie ma możliwości zamiany Box-a lub poszczególnych Produktów wchodzących w skład Box-a na inny Box lub na inne Produkty wchodzące w skład Box-a.

X.  ZWROT BOX-A

 1. Użytkownik zobowiązuje się spakować i zabezpieczyć Box do wysłania w sposób zbliżony do tego w jaki został mu dostarczony.
 2. Do każdego Box-a HYGGIE dołącza Karty Produktów, na których graficznie albo słownie, wyszczególnione zostały elementy Produktów, które zawiera dany Box. Użytkownik zobowiązany jest do spakowania przesyłki zwrotnej zgodnie z informacjami zawartymi na Kartach Produktów. Karty Produktów w oryginalnym opakowaniu stanowią integralną cześć Box-a do odesłania.
 3. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji. Zwrot następuje na adres HYGGIE podany na stronie internetowej, najpóźniej na 3 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, niezależnie od tego czy Użytkownik decyduje się na kontynuację subskrypcji czy jej anulowanie, z wyłączeniem przypadku, gdy Użytkownik decyduje się na pozostawienie Box-a na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Koszt zwrotu Box-a ponosi Użytkownik.
 5. Po wcześniejszym poinformowaniu HYGGIE drogą mailową, dopuszczalne jest zwrócenie Box-a w stanie niekompletnym, tj. pomniejszonym o mało istotne elementy lub z drobnymi uszkodzeniami. Ocena czy braki lub uszkodzenia są mało istotne należy do HYGGIE na podstawie zgłoszenia Użytkownika i weryfikacji po otrzymaniu przesyłki zwrotnej. W przypadku uznania przez HYGGIE, że braki lub uszkodzenia są mało istotne nie zostanie naliczona kara umowna. W przypadku gdy Produkty są wybrakowane o ważne elementy Produktu lub Produkt został poważnie zniszczony zastosowanie będzie miał zapis pkt X ppkt 7 Regulaminu.
 6. Brak poinformowania HYGGIE o uszkodzeniu lub brakach, o których mowa w pkt X ppkt 5 może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości pełnej wartości Produktu, który został uszkodzony lub wybrakowany, wskazanej w Karcie Produktu, załączonej do Box-a. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego karty płatniczej kwotą stanowiącą wartość Produktu, która jest wskazana w Karcie tego Produktu.
 7. W przypadku uszkodzenia ważnych elementów Produktu lub zdekompletowania Produktu o takie elementy, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie HYGGIE i do pokrycia pełnej wartości tego Produktu. Wartość Produktu wskazana jest w Karcie Produktu, załączonej do Box-a. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego karty płatniczej tym kosztem, w wysokości wskazanej przez HYGGIE w Karcie tego Produktu. Po uregulowaniu wartości zniszczonego lub wybrakowanego Produktu, Użytkownik ma prawo do zatrzymania Produktu, który został zniszczony lub zdekompletowany, a jeśli ten Produkt został wcześniej odesłany przez Użytkownika do HYGGIE- do odesłania go Użytkownikowi na jego koszt.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania prób naprawy uszkodzonego Produktu ani uzupełniania braków na własną rękę.
 2. W razie zagubienia Produktu lub Box-a Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie HYGGIE. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości tego Produktu lub Box-a. Wartość Produktu lub poszczególnych Produktów wchodzących w skład Box-a wskazana jest w Karcie Produktu, załączonej do Box-a. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego karty płatniczej tym kosztem, w wysokości wskazanej przez HYGGIE w Karcie Produktu.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o obciążeniu jego karty płatniczej wyżej wskazanymi kosztami, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej lub za pomocą panelu Użytkownika.
 4. W przypadku wygaśnięcia środków na karcie płatniczej lub z innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie środków z karty Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwot o których mowa w pkt X ppkt 6-9 Regulaminu w terminie 7 dni od daty wysłania mu wiadomości z wezwaniem do zapłaty na podany w zawiadomieniu numer konta bankowego. Brak zapłaty kwoty wskazanej w zawiadomieniu spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego celem wyegzekwowania w.w. kwot wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 1. W przypadku braku zwrotu Box-a HYGGIE, bez zgody HYGGIE na pozostawienie Box-a na kolejny miesiąc, HYGGIE uprawnione będzie do pobrania kosztów subskrypcji za kolejny okres rozliczeniowy powiększonych o koszt kary umownej w wysokości kosztu wynajmu box-a w danym okresie rozliczeniowym. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego karty płatniczej kwotą subskrypcji powiększoną o karę umowną.
 2. W przypadku wygaśnięcia środków na karcie płatniczej lub z innej przyczyny uniemożliwiającej pobraniem środków z karty Użytkownika, o którym mowa w pkt X ppkt 12 Regulaminu i jednoczesnym brakiem zwrotu Box-a, HYGGIE wezwie Użytkownika do zapłaty naliczonych zgodnie w.w. zapisem Regulaminu kosztów i kar umownych w terminie 7 dni od daty wysłania mu wiadomości z wezwaniem do zapłaty na podany w zawiadomieniu numer konta bankowego. Brak zapłaty kwoty wskazanej w zawiadomieniu spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego celem wyegzekwowania w.w. kwot wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. Ponadto HYGGIE zawiadomi odpowiednie organy ścigania o przestępstwie przywłaszczeniu przez Użytkownika Box-a, co jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

XI.  POZOSTAWIENIE BOX-A NA KOLEJNY OKRES ROZLICZENIOWY

 1. Użytkownik, za zgodą HYGGIE może zostawić BOX lub niektóre Produkty z Box-a na kolejny okres rozliczeniowy. W takim przypadku kolejny Box jest pomniejszany o zabawkę(i)/pomoc edukacyjną o podobnej wartości. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się pozostawić cały Box na kolejny okres rozliczeniowy, HYGGIE nie wysyła Box-a, ale płatność za koleiny okres rozliczeniowy jest pobierana.
 1. Użytkownik zobowiązany jest poinformować HYGGIE o chęci pozostawienia Box-a lub niektórych Produktów z Box-a na co najmniej 5 dni przed terminem do odesłania Box-a.

XII.  WYKUP PRODUKTÓW Z BOX-A

 1. Użytkownik ma prawo do wykupu wynajmowanego Box-a lub Produktu za zgodą HYGGIE.
 2. Cenę wykupu określa HYGGIE na podstawie wartości rynkowej Box-a lub Produktu z chwili rozpoczęcia Umowy Najmu. Cena ta jest podana w Karcie Produktu.
 3. W celu dokonania wykupu, Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się ze HYGGIE drogą mailową lub przez panel Użytkownika.
 4. HYGGIE zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości wykupienia Box-a lub Produktu.

XIII.  REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności HYGGIE wobec Użytkownika, jeśli wynajmowany Box ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 2. HYGGIE obowiązany jest dostarczyć Box bez wad, jednak przy uwzględnieniu, że Produkty w Box-ie mogą być używane.
 3. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Formularz kontaktowy podany na stronie internetowej hyggie.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane

w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. HYGGIE ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się HYGGIE w powyższy terminie oznacza, że HYGGIE uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. W przypadku wystąpienia braków zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego przez Użytkownika, HYGGIE zwróci się do Użytkownika drogą mailową o ich uzupełnienie.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIAROSZCZEŃ

 1. HYGGIE informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

XV.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z HYGGIE umowy subskrypcyjnej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztu zwrotu Box-a. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14 dniowy jest liczony od daty dostarczenia Użytkownikowi pierwszego Box-a.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować HYGGIE o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Najmu Box-a poprzez wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub panelu Użytkownika.
 4. Oświadczenie można także złożyć na formularzu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Użytkownik może skorzystać z formularza, ale nie jest on obowiązkowy.
 5. HYGGIE niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. HYGGIE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania przesyłki zwrotnej Box-a i sprawdzenia stanu oraz kompletności Box-a.
 7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Box niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował HYGGIE o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwroty należy kierować na adres podany na stronie internetowej HYGGIE.
 9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HYGGIE, HYGGIE nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości Box-a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Box-a. O wysokości szkody i warunkach jej naprawienia Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.
 1. Zwrot płatności dokonamy jest użyciu   takich   samych sposobów płatności, jakie zostały  przez Użytkownika użyty w pierwotnej transakcji.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

XVI.  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Grzegorz Szeluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HYGGIE Grzegorz Szeluga, ul. Turmoncka 9/7, 03-254 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP 5242622340, REGON 521955359.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym o celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na stronie internetowej hyggie.pl Polityce Prywatności- ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

XVII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz.U. z 20220 r. poz. 287, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednie przepisy prawa
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 3. HYGGIE może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, innych niż zmiana ceny uregulowana w pkt V ppkt 10 Regulaminu. O zmianach HYGGIE poinformuje Użytkowników wysyłając e-mail na adres mailowy podany podczas rejestracji Konta z 30 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany może anulować subskrypcję zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości. Brak anulowania subskrypcji przed wejściem w życie zmiany będzie oznaczać akceptację zmian
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty, które nie powstały z winy Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia które nie powstały z winy Serwisu, np. siła wyższa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia.2022 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.